Godkända Avlopp - Minireningsverk - Biokube

Prova vår produktgenerator och hitta din produkt

Information om användningen av Avloppsanläggningar

Vad behöver du tänka på angående din avloppsanläggning?
I grund och botten kan du göra precis som du gjorde innan installationen.

Du har fått nya husdjur, nämligen de naturliga bakterierna i BioKube som renar ditt godkända avloppsvatten. Liksom andra levande organismer måste dessa bakterier behandlas ordentligt.

Du bör använda biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel.
Dessa biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel är vanligtvis märkta med EU’s miljöblomma eller Svanen. De tvättmedel som har kommit på marknaden de senaste åren har gjorts mycket mer koncentrerade av tillverkarna och det kemiska innehållet har ökat. Men många konsumenter använder nästan lika mycket tvättmedel som “förr”. Det betyder att du förorenar mer. BioKube utvecklar godkända avlopp för hög skyddsnivå

Samtidigt har vattenförbrukningen i hushållen minskat kraftigt. Sammantaget innebär detta att koncentrationen av kemikalier i avloppsvattnet från rengöringsmedel har ökat betydligt, särskilt under de senaste 5 åren.

KUNDENS ÅSIKT: 

“Efter installationen är jag och min familj jättenöjda. Anläggningen fungerar precis som vi har tänkt oss!”
– Emma Karlsson, Biokube kund ⭐⭐⭐⭐⭐

Rent vatten avlopp hög skyddsnivå

Vad ska finnas avloppet?

godkända avlopp för hög skyddsnivå. Få erbjudanden godkända avlopp.

Naturligtvis får BioKube inte översvämmas och sänkas ner, så att vatten kan tränga in i den elektroniska styrningen och luftfläktarna. Du måste därför se till att inget regnvatten eller vatten kan tillföras från avloppet till BioKube och att öppnings- och avloppsutloppet inte är igensatt. Avlopp till hög skyddsnivå och normal skyddsnivå.

Om din allmänna vattenförbrukning är mycket stor eller flukturerar mycket, t.ex. eftersom du har ett SPA-bad där du till och med använder klor, låt oss på BioKube veta detta. Vi kan erbjuda ett godkända avlopp för att klara den större vattenförbrukningen.

BioKube är ett biologisk godkänt och billigt minireningsverk. Alla godkända avlopp oavsett typ och modell, är baserade på biologisk reningsteknik. Levnadsförhållandena för bakteriekulturen och därmed deras rengöringsförmåga beror på vad du lägger i det. Normalt boende som vi har det i Sverige är inte ett problem.

Du måste vara försiktig med att lägga till följande till dina avloppsanläggningar:

 • Vatten från poolen
 • Rester från husdjur både fast och fl
 • Kemikalier, läkemedelsrester och lösningsmedel
 • Hygienartiklar, etc.

Ett godkänt avlopp får endast användas med vanligt avloppsvatten från dusch, kök och toalett. T.ex. du får inte spola ner större mängd mjölkprodukter i din avloppsanläggningar.

Lägg aldrig giftiga kemikalier i ett godkänt avlopp, kemikalier ska levereras till din kommuns återvinningsstation.

Reningsprocessen fungerar bra i normal daglig konsumtion med korrekt dosering av rengöringsmedel, även till godkända avlopp med hög skyddsnivå.

Bakterierna måste ha luft och du får därför inte täcka reningsverket så att ingen luft kan komma till de små luftfläktarna som är monterade i din avloppsanläggning.

Daglig drift av ditt godkända avlopp (BioKube)

Initiering av biokuben

Att starta ett BioKube godkänt avlopp för  hög skyddsnivå kräver ingen särskild uppmärksamhet från din sida. Avloppsanläggningen kommer att initieras av din avloppsmätare, fosforutfällningen upprättas efter några månader när biologin är etablerad, om det är ett godkänt avlopp till en hög skyddsnivå.

BioKube är ett biologisk godkänt avlopp, vilket innebär att det är naturliga bakterier som renar avloppsvattnet. Från anläggningens start tills biologin har anpassat sig till ”avloppsvattensituationen” i biozonerna kan övergående luktproblem uppstå. Denna period kan ta upp till några månader, det gäller alla avloppsanläggningar. När systemet är i normal drift kommer det inte längre finnas luktproblem.

Bra Service avlopp hög skyddsnivå

Slamavskiljaren til avloppsanläggningar

Om sedimenteringstanken är full, din avloppsanläggning fylls med slam, särskilt i den första behandlingskammaren. Syftet med sedimenteringstanken är att separera alla partiklar i det inkommande avloppsvattnet (slam) så att partiklarna inte kommer in i din godkända avloppsanläggning. I den övergripande rengöringsprocessen utför sedimenteringstanken det som populärt kallas mekanisk rengöring. Den vanligaste orsaken till att sedimenteringstanken fylls är felaktig tömning av sedimenteringstanken. Antingen har den inte tömts helt eller så har det gått länge sedan den senaste tömningen. I båda situationerna kommer det att finnas så mycket slam från ditt godkända avlopp till sedimenteringstanken att det “ger efter”. Överdosering av tvättmedel (särskilt tvättmedel som inte är lätt nedbrytbara) resulterar också i mer slam.

godkända avlopp för fritidshus. Få erbjudanden för minireningsverk.

Tömma sedimenteringstanken från Godkänt Avlopp

Sedimentstanken töms vanligtvis av kommunen. I de få kommuner där det inte finns något kommunalt tömningssystem är det husägaren som själv måste beordra tömning av sedimentstanken. Det är viktigt att sedimenteringstanken töms korrekt, dvs. minst en gång om året och att det täms helt och hållet. Om sedimentationstanken inte töms korrekt är det troligt att sedimentationstanken blir full året efter och att överflödigt slam kommer in i reningsverket. Det faktum att sedimenteringstanken har blivit full och har “kört över” täcks inte av BioKubes garanti eller av vårt servicesystem. Om en full sedimenteringstank orsakar att din godkända avloppsanläggning fylls med slam, måste också din godkända avloppsanläggningin tömmas och fyllas med rent vatten (vid behov kan en tömningsinstruktion erhållas från Biokube).

Tillgång till ditt godkända avlopp för reparation och service.

En BioKube är förseglad och du får inte bryta plomberingen.
I avloppsvatten kan det bildas gaser som är farliga att andas – särskilt vätesulfid.
Systemet är därför förseglat och denna plombering får endast brytas av en auktoriserad tekniker. 

Fosforutfällningsvätska.

På avlopp med hög skyddsnivå, där fosforavlägsnande krävs görs detta genom att regelbundet tillsätta lite fosforavlägsnande vätska. Det är en polyaluminiumklorid som heter PAX. Minst en gång om året måste en ny PAX läggas till din avlopp vid hög skyddsnivå. PAX är frätande och får endast utföras av auktoriserad personal.

Godkända Avloppsvatten kan vara hälsoskadligt.

Orenat avloppsvatten kan vara hälsovådligt. Om du av misstag kommer i kontakt med obehandlat avloppsvatten antingen på huden eller i ögonen, rengör dessa partier noga. Vatten som rinner ut ur avlopp med hög skyddsnivå är inte farligt för huden.

luktar det från en BioKube?

Nej. Det finns två anledningar som kan orsaka luktproblem från avloppsanläggningar.
Den första är lukten av vätesulfid (H2S). Vätesulfid är ett av de mest kraftfulla toxinerna som förekommer fritt i naturen. Samtidigt har den en obehaglig lukt – som ruttna ägg.

Vätesulfid bildas alltid i obehandlat avloppsvatten när miljön har låg syrehalt, vilket är fallet i sedimenteringstanken som används av alla godkända avlopp, oavsett om det är en minibehandlingsanläggning som BioKube, en läckande växt eller en pilväxt.

Eftersom vätesulfid är giftigt är det viktigt att det inte kommer in i ditt avloppsanläggningar.

BioKube har patenterat ett sätt att ta bort vätesulfid som en del av reningsprocessen i alla BioKubes avloppsanläggningar. Uteslutningen av vätesulfid från en BioKube enligt den patenterade metoden sker på ett sådant sätt att mellan 15 och 20 liter behandlat avloppsvatten pumpas från den sista behandlingskammaren i BioKube tillbaka till sedimenteringstanken. Det behandlade avloppsvattnet innehåller nitrat (NO3), vilket är ett resultat av behandlingsprocessen i det godkända avlopp. När nitrat kommer i kontakt med vätesulfid, är en svag svavelsyra (som är ofarlig för bakterierna i avloppsanläggningar), fritt kväve, som är en luktfri gas, och syre släpps ut till avloppsvattnet i sedimenteringstanken. Den korta kemiska förklaringen är: H2S + NO3 ger H2SO4 (svavelsyra) + N (fritt kväve) och fritt O2. Det fria syret från NO3 minskar risken för att vätesulfid alls kan bildas i sedimenteringstanken. Detta gäller avlopp med hög skyddsnivå samt även avlopp med normal skyddsnivå. Således finns det ingen obehaglig lukt av vätesulfid fäst vid ett godkänt avlopp från BioKube. 

avloppsanläggningar för fritidshus. Få erbjudanden för hög skyddsnivå

Om det finns en lukt av vätesulfid från ett BioKube godkänt avlopp är det ett tecken på att returspolningen inte fungerar ordentligt eller att sedimenteringstanken är överfylld eller att den saknar ventilation. I händelse av luktproblem från sedimenteringstanken kan du med fördel montera ett filter med aktivt kol på avluftningen av sedimenteringstanken. Den andra lukten som förknippas med avloppsvattenreningen är den lukt som härrör från biologisk nedbrytning av organiskt material. Denna lukt kommer att finnas där från alla godkända avlopp. Det är nästan en doft av våt skog eller svamp, där samma biologiska transformationsprocess äger rum som i BioKube. Det är naturens doft som härrör från biologisk omsättning. Även om det inte är en stark eller obehaglig lukt, så räcker det med att vi rekommenderar att BioKube åtminstone inte placeras precis under terrassen där du dricker ditt eftermiddagskaffe. Vid överdosering av tvättmedel kan det också komma en lukt från godkända avloppsanläggningar.

När du tänker på var du vill placera en BioKube kan du jämföra med, var du skulle placera din papperskorg. Rent generellt luktar Biokube anläggningen inte, men kan undantagsvis göra det på en mycket varm sommardag.

avloppsvattnet bortforslas med hög skyddsnivå

utsläpp av vatten från godkända avlopp

Det renade avloppsvattnet kan släppas ut i en flod, en sjö eller havet utan problem via avlopp och liknande. Avloppsvattnet har just behandlats enligt de lagstadgade kraven.
Utsläpp från BioKube och tillhörande avloppsledningar får inte stoppas/hindras, om detta händer kan avloppsanläggningen översvämmas och elektroniken slutar att fungera.

Hur ofta går pumpar och fläktar och hur stor är strömförbrukningen?

Pumparna för vatten ställs in i den elektroniska styrningen så att den dagliga mängden avloppsvatten fördelas över tiden 24 timmar om dygnet. Detta ger de bästa levnadsförhållandena för bakterierna, eftersom deras näring fördelas optimalt över tiden. Detta är en del av BioKubes patent på godkända avlopp. Luftpumparna går däremot kontinuerligt. Den årliga energiförbrukningen för en Bikube 5 PE mäts vid BioKubes internationella typgodkännande vid 400 KWh. Vilket är bland de lägsta bland avloppsanläggningar.

GODKÄNDA AVLOPP - minireningsverk - I alla svenska städer

 • Alingsås
 • Arboga
 • Arvika
 • Askersund
 • Avesta
 • Boden
 • Bollnäs
 • Borgholm
 • Borlänge
 • Borås
 • Djursholm
 • Eksjö
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Eslöv
 • Fagersta
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Falsterbo
 • Falun
 • Filipstad
 • Flen
 • Göteborg
 • Gränna
 • Gävle
 • Hagfors
 • Halmstad
 • Haparanda
 • Hedemora
 • Helsingborg
 • Hjo
 • Hudiksvall
 • Husqvarna
 • Åmål
 • Härnösand
 • Hässleholm
 • Höganäs
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Karlshamn
 • Karlskoga
 • Karlskrona
 • Karlstad
 • Katrineholm
 • Kiruna
 • Kramfors
 • Kristianstad
 • Kristinehamn
 • Kumla
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Köping
 • Laholm
 • Landskrona
 • Lidingö
 • Lidköping
 • Lindesberg
 • Linköping
 • Ljungby
 • Ludvika
 • Luleå
 • Lund
 • Lycksele
 • Lysekil
 • Malmö
 • Mariefred
 • Mariestad
 • Östhammar
 • Marstrand
 • Mjölby
 • Motala
 • Nacka
 • Nora
 • Norrköping
 • Norrtälje
 • Nybro
 • Nyköping
 • Nynäshamn
 • Nässjö
 • Oskarshamn
 • Oxelösund
 • Piteå
 • Ronneby
 • Sala
 • Sandviken
 • Sigtuna
 • Simrishamn
 • Skanör
 • Skanör
 • Skara
 • Skellefteå
 • Skänninge
 • Skövde
 • Sollefteå
 • Solna
 • Stockholm
 • Strängnäs
 • Strömstad
 • Sundbyberg
 • Sundsvall
 • Säffle
 • Östersund
 • Säter
 • Sävsjö
 • Söderhamn
 • Söderköping
 • Södertälje
 • Sölvesborg
 • Tidaholm
 • Torshälla
 • Tranås
 • Trelleborg
 • Trollhättan
 • Trosa
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Umeå
 • Uppsala
 • Vadstena
 • Varberg
 • Vaxholm
 • Vetlanda
 • Vimmerby
 • Visby
 • Vänersborg
 • Värnamo
 • Västervik
 • Västerås
 • Växjö
 • Ystad
 • Ängelholm
 • Örebro
 • Öregrund
 • Örnsköldsvik
Scroll til toppen

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du användningen av cookies.